close
close

查詢提示

◎全文檢索:您只需要在「快速查詢」後面的方框中,鍵入您想要找尋的關鍵字,選擇查詢資料庫的範圍(詞目或音讀,不勾選則代表全部),即可查詢資料庫。

◎詞目檢索:以台灣話詞目及台灣話詞彙的對應華語為檢索條件。

◎音讀檢索:以音讀為檢索條件,可輸入台灣話之羅馬拼音,特殊標音的符號代碼,請參閱下表,音節之間以空白或連字符號區隔皆可查詢。

=a2 =a3 =a5 =a7 =a8
=e2 =e3 =e5 =e7 =e8
    =e51    
=i2 =i3 =i5 =i7 =i8
=o2 =o3 =o5 =o7 =o8
=o21 =o31 =o51 =o71 =o81
        =o9
=u2 =u3 =u5 =u7 =u8
=n2 =n3 =n5 =n7  
=n0 =n9      
=m2 =m3 =m5 =m7  
      =m71  
=g2     =g7  
    =j5    

資料庫簡介

《台灣話大詞典》內容概略

(一)本產品收錄二百五十萬字,是當時台灣話詞典中內容量居首的辭書,也可以說是一部台灣文化誌。

(二)內容網羅有:牛婆gû-pô,贔力pih-1t,雞胿ke-kui,科介khoe-hâi,恣睢chih-chuh,孱頭短命chām-thâu-té-mīa等等的老名詞,也集有:滕chhèng,雋chán,奅phā,蓋kài,戕chhiâng,普斯遍phsu-phiàn等的新名詞,合計有詞彙約數萬。

(三)除解說詳細之外,引例尤為切實,除上自漢唐詩詞下至童謠民歌,犁田歌,乞食調等,兼容並蓄,例如:摸脉攴攴,開藥大約bong-mh phik-phik, khui-ih tāi-iak或刣雞雞仔細,刣鴨奧拔氂thâi-ke ke-á sè, thâi-ah oh-pā-1ē。等等,都是道地的台灣話。

(四)注音採用羅馬字母俗稱白話字,亦即英文字母,由於教育普及,人人知之,而其用法,亦甚相近,一覽拼音舉例,即可通達,就台灣話言,優於任何其他方法。

(五)茲舉內容樣本及拼音舉例(八聲表)如後:

台灣話八聲例表
第一聲

in

ín

ìn

it

în

ín

īn

t
 1.聲調符號,在音符上面。
  第一聲無號
  第二聲ˊ
  第三聲ˋ
  第四聲無號,但其未必
  為p,t, k, h
  第五聲^
  第七聲─
  第八聲│
 2.○號者無義無字。

hoan

hoàn

hoàn

hoat

hoân

hoán

hoān

hot

kun

kún

kùn

kut

kûn

kún

kūn

kt

khun

khún

khùn

khut

khûn

khún

khūn
禿
kh

kiong

kióng

kiòng

kiok

kiông

kióng

kiōng

kik

kin

kín

kìn

kit

kîn

kín

kīn

kt

kim

kím

kìm

kip

kîm

kím

kīm

kp

titih
th

tong

tóng

tòng

tok

tông

tóng

tōng

tk

e

é

è

eh

ê

è

ē

h

編按:本文取自《台灣話大詞典》修訂新版,為符合本產品,已修改部分用語。此外,產品規劃初期時值拼音方式紛歧,因此仍沿用原書所使用之拼音法,2006年起教育部陸續公告「臺灣閩南語羅馬字拼音方案」及相關配套措施,為配合學校教學及應用上之便利,本產品已著手進行增列新的拼音方式作為對照,預定2010年完成此部分的更新,不便之處,尚祈見諒,並請各界專家賢達不吝指教!